Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten van Kunst in Huis. Per afzonderlijk product of dienst kunnen er ook bijzondere voorwaarden met product- of dienstspecifieke bepalingen van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheid, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

1       Definities

 • Klant: de fysieke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging met wie Kunst in Huis een Overeenkomst afsluit, onder wie ook elke persoon die handelt of van wie wij redelijkerwijze kunnen aannemen dat hij handelt met de machtiging of kennis van de Klant. In de dienstverlening wordt een onderscheid gemaakt tussen particuliere Klanten en organisaties die Klant zijn.
 • Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die, via zijn relatie met de Klant, binnen het kader van de privé- of werksfeer gebruik maakt van de diensten en producten van Kunst in Huis, bijvoorbeeld gezinsleden of werknemers.
 • Kunst in Huis: Kunst in Huis Kunstuitleen vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bloemenstraat 32, BTW BE0418.464.730.

2       Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden en samenstelling van de Overeenkomst

 • Deze algemene voorwaarden omschrijven het geheel van de rechten en plichten tussen de Klant en Kunst in Huis met betrekking tot de producten en/of dienst(en). De Klant verklaart (i) voldoende te zijn geïnformeerd over de inhoud van deze algemene voorwaarden en de kenmerken van de Kunst in Huis-producten en /of -dienst(en) en (ii) deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaard. Men kan steeds een recent exemplaar van de algemene voorwaarden raadplegen op www.kunstinhuis.be of op verzoek in een van de vestigingen van Kunst in Huis.
 • Naast de algemene voorwaarden bestaat de Overeenkomst eveneens uit de aankoopbevestiging en/of de bijzondere voorwaarden waarnaar wordt verwezen in deze algemene voorwaarden of de aankoopbevestiging en elke schriftelijke wijziging van de Overeenkomst.
 • Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken, mededelingen met betrekking tot de Overeenkomst en/of de product(en) en/of dienst(en), worden als onbestaande beschouwd en vervangen door deze Overeenkomst.
 • De Klant kan in geen geval de Overeenkomst wijzigen of vervangen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3       Voorwaarden tot het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst

 • Kunst in Huis behoudt zich het recht voor, zonder daarbij enige vergoeding verschuldigd te zijn, geen Overeenkomst aan te gaan, een bestaande Overeenkomst te beëindigen, te schorsen dan wel te ontbinden in onder meer een van de volgende situaties:
  • incorrecte Klantgegevens of misbruik ervan;
  • ernstige aanwijzingen van fraude, gebrek aan krediet of van niet-betaling van onze producten of diensten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een voorgaande historiek van wanbetaling;
  • gebruik van een Kunst in Huis-product of -dienst strijdig met de Overeenkomst, met de wettelijke of reglementaire bepalingen, met de openbare orde of de goede zeden;
  • De Klant of Eindgebruiker houdt zich niet aan verplichtingen uit andere Overeenkomsten met Kunst in Huis;
 • De Klant bezorgt Kunst in Huis alle informatie die Kunst in Huis nodig acht voor het sluiten van de Overeenkomst. De Klant verbindt zich ertoe Kunst in Huis onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn contact– en persoonsgegevens.

4       Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van inschrijving bij Kunst in Huis of op de dag van verkoop van een kunstwerk.
 • De Kunst in Huis-Overeenkomsten zijn overeenkomsten van onbepaalde duur, met uitzondering bij verkoop van een kunstwerk, in geval van de Kunstcheque en de Directe Aankoop met Proefperiode. Meer informatie over de duurtijd van deze overeenkomsten worden verduidelijkt in artikel 2 & 4 van de bijzondere voorwaarden.
 • Op de vervaldatum van de minimumduur van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. De opzeggingsmodaliteiten worden in artikel 3.12, 5.11 & 6.8 van de bijzondere voorwaarden toegelicht.

5       Verplichtingen van Kunst in Huis

 • Kunst in Huis verbindt zich ertoe een ruime, diverse en betaalbare collectie van kunstwerken beschikbaar te stellen aan haar Klanten, die door hen zowel geleend als gekocht kunnen worden.
 • Kunst in Huis onderhoudt haar website qua gebruiksvriendelijkheid voor de Klant. De volledige collectie kunstwerken is consulteerbaar via de website (www.kunstinhuis.be).
 • Kunst in Huis biedt haar Klanten advies over de kunstwerken en kunstenaars in collectie indien zij dat wensen. Dit advies kan zowel telefonisch, via mail als live in een filiaal verkregen worden.
 • Kunst in Huis verzekert haar kunstwerken op voldoende wijze tegen schade door de Klant bij ontlening. Kunstwerken die aangekocht werden bij Kunst in Huis zijn na aankoop niet meer verzekerd door Kunst in Huis. De Klant is dan te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de goede zorg van het kunstwerk.

6       Verplichtingen van de Klant

 • De Klant verbindt zich ertoe de diensten en producten enkel te gebruiken voor wettige doeleinden, in overeenstemming met de Overeenkomst en de gebruiksrichtlijnen. De Klant staat in voor de naleving van de Overeenkomst door de Eindgebruiker(s).
 • Particuliere Klanten mogen de diensten en producten van Kunst in Huis enkel aanwenden voor privégebruik. Organisaties en bedrijven mogen de producten en diensten enkel aanwenden in de context van hun bedrijf.
 • De Klant en/of de Eindgebruiker, mag de kunstwerken noch de inhoud ervan, kosteloos noch ten bezwarende titel verspreiden, commercialiseren, verkopen aan, verhuren aan, ter beschikking stellen aan of op een of andere wijze vermenigvuldigen op welke drager dan ook ten voordele van eender welke derde partij noch openbaar maken, tenzij mits voorafgaande, uitdrukkelijke, onbetwistbare en schriftelijke goedkeuring vanwege Kunst in Huis en de kunstenaar.
 • Elk frauduleus en/of onrechtmatig gebruik van de Kunst in Huis-diensten en/of  -producten is ten strengste verboden.
 • De Klant en/of de Eindgebruiker dient als een goede huisvader de kunstwerken, die eigendom blijven van de kunstenaar, te beheren. Eventuele schade dient door de Klant aan Kunst in Huis gemeld te worden. De Klant is aansprakelijk in geval van verlies of beschadiging van de kunstwerken, ook in geval van schade of verlies door de Eindgebruiker. De kunstwerken worden door de Klant niet verkocht, verhuurd of overgedragen.
 • Behoudens voorafgaande, schriftelijke en ondubbelzinnige afwijking door Kunst in Huis, mogen kunstwerken enkel onderhouden en hersteld worden door een door Kunst in Huis of door de kunstenaar aangestelde restaurator. Kunst in Huis en de kunstenaar kunnen daartoe ten allen tijde de kunstwerken terugvorderen, waarbij een gelijkaardig product in de plaats wordt gesteld, tenzij de Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet conform de bepalingen van de Overeenkomst.

7       Aankoop van een kunstwerk

 • Alle kunstwerken waarover Kunst in Huis beschikt, kunnen in principe worden aangekocht, tenzij anders vermeld op de website of het etiket dat op het kunstwerk is aangebracht. De verkoopprijs die op het kunstwerk is vermeld of die in documenten of op de website van Kunst in Huis is aangegeven, is slechts ten indicatieve titel. De kunstenaar bepaalt de verkoopprijs van het kunstwerk, die aan verandering onderhevig kan zijn. De aangegeven prijs is doorgaans inclusief BTW. De correcte prijs wordt aan de Klant bevestigd als hij zijn aankoopinteresse kenbaar maakt aan Kunst in Huis.
 • De aankoop van een kunstwerk geschiedt door de betaling van de overeengekomen verkoopprijs en mits goedkeuring van de verkoop door de kunstenaar. Omdat Kunst in Huis slechts een bemiddelende functie vervult tussen de kunstenaar en de Klant, kan Kunst in Huis nooit garanderen dat de kunstenaar in een verkoop toestemt. Kunst in Huis kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de kunstenaar niet instemt met de verkoop van zijn of haar kunstwerk.
 • Klanten die een bepaald kunstwerk in bruikleen hebben, genieten op dit kunstwerk gedurende de termijn van bruikleen een voorkooprecht.

8       Levering van kunstwerken

 • Bij een directe aankoop kunnen alle kunstwerken in collectie, ongeacht de afmetingen of waarde thuis geleverd worden bij de Klant tegen betaling.
 • Indien de Klant een leveringsafspraak met Kunst in Huis niet kan nakomen, dient de Klant Kunst in Huis hiervan minstens 24 uur op voorhand van te verwittigen, bij gebreke hieraan zal Kunst in Huis de Klant een vergoeding aanrekenen voor een zinloze verplaatsing.

9       Bijzondere voorwaarden producten & diensten

10       Betalingsmodaliteiten

 • Kunst in Huis accepteert volgende betalingswijzen voor haar producten en diensten: (i) Bancontact, (ii) Overschrijving, (iii) Cash, (iiii) Domiciliëring.
 • Een afbetalingsplan voor de aankoop van een kunstwerk is niet mogelijk.
 • Indien de Klant kunstwerken wil lenen bij Kunst in Huis wordt enkel een domiciliëring aanvaard als geldige betaalwijze. De domiciliëring geldt tevens als borg voor de kunstwerken gedurende de huurperiode.

11       Privacy

 • Kunst in Huis houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn voor het verstrekken van een product of dienst. Kunst in Huis behandelt deze informatie, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer etc. vertrouwelijk. De Klant kan ten allen tijde de door Kunst in Huis opgeslagen persoonsgegevens opvragen en wijzigen. De Klant is aansprakelijk voor meerkosten die ontstaan door het niet tijdig of volledig meedelen van accurate persoonsgegevens.
 • Lees hier binnenkort het privacybeleid van Kunst in Huis

12       Wijzigingen

12.1       Wijzigingen ten allen tijde

 • Kunst in Huis kan de prijzen, voorwaarden en/of kenmerken van haar diensten en producten wijzigen wanneer dit noodzakelijk is omwille van objectieve externe factoren die niet louter afhangen van haar wil. Partijen komen overeen dat als objectieve externe factoren worden beschouwd (i) wijzigingen van het toepasselijk wettelijk en/of regelgevend kader, (ii) beslissingen van bevoegde regelgevende overheden, (iii) noodzakelijke technische en/of technologische ontwikkelingen, en (iv) andere overeenkomsten met de kunstenaars. In dat geval is er geen sprake van een eenzijdige wijziging door Kunst in Huis.

12.2       Wijzigingen na de minimumduur van de Overeenkomst

 • Kunst in Huis kan na het einde van de minimumduur, om welke reden ook, deze algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden en de prijzen wijzigen of de technische specificaties of eigenschappen van haar diensten en/of producten aanpassen.
 • In geval van een eenzijdige prijsverhoging of in geval van eenzijdige wijzigingen door Kunst in Huis wordt de Klant één maand voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan op de hoogte gebracht. De Klant aanvaardt dat deze kennisgeving kan gebeuren per e-mail en erkent dat dit een voldoende, behoorlijke en individuele kennisgeving uitmaakt.
 • Indien de Klant niet akkoord gaat met een eenzijdige wijziging, heeft hij of zij het recht om de overeenkomst kosteloos en schriftelijk op te zeggen tot uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen. In geval van een eenzijdige prijsverhoging heeft de Klant het recht om de overeenkomst kosteloos en schriftelijk op te zeggen tot uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste aanrekening na de inwerkingtreding van de wijzigingen.
 • Kunst in Huis dient tijdig op de hoogte te worden gebracht van elke wijziging met betrekking tot de gebruikelijke e-mail-, identificatie-, adres- en aanrekeningsgegevens van de Klant, zodat we een correcte dienstverlening kunnen blijven bieden. Hiertoe kan de Klant Kunst in Huis contacteren per mail naar info@kunstinhuis.be.

13       Algemene bepalingen & betwistingen

 • De kunstenaar blijft te allen tijde eigenaar van zijn kunstwerk. Het uitlenen en de mogelijke verkoop van een kunstwerk gebeurt uitsluitend door de bemiddeling van Kunst in Huis.
 • Het is de Klant niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke toestemming van de kunstenaar kunstwerken in bruikleen op welke wijze dan ook te reproduceren en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 • Alle kosten die voor Kunst in Huis zouden ontstaan ten gevolge van de overtreding van de bepalingen van deze Overeenkomst door de Klant, zijn voor rekening van de Klant. In geval van overtreding van de bepalingen door de Klant, heeft Kunst in Huis het recht de samenwerking met de Klant onmiddellijk stop te zetten.
 • In geval van grove nalatigheid door Kunst In Huis, heeft de Klant het recht om de samenwerking met Kunst in Huis onmiddellijk stop te zetten. Alle kosten voor de Klant die uit deze stopzetting zouden voortvloeien, zijn ten laste van Kunst in Huis.
 • Alle mogelijke betwistingen die voortkomen uit de bepalingen van dit reglement of uit de samenwerking tussen de Klant en Kunst in Huis, dit in de meest ruime zin, vallen onder de Belgische wetgeving en onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.