Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere voorwaarden producten & diensten

1      Definities

 • Abonnee: (i) Alle particuliere personen die het inschrijvingsgeld en het abonnementsgeld voor de eerste leenperiode hebben voldaan of een geldige kunstcheque verzilverd hebben (Particuliere Abonnee). (ii) Alle organisaties die het inschrijvingsgeld hebben voldaan en tot 5 of meer kunstwerken ontlenen. Een Kleine Bedrijfsabonnee ontleent tot 5 kunstwerken. Een Grote Bedrijfsabonnee ontleent 5 of meer kunstwerken.
 • Niet-abonnee: (i) Alle particuliere personen, organisaties en/of bedrijven die geen abonnement bij Kunst in Huis zijn aangegaan, maar die rechtstreeks een kunstwerk hebben aangekocht uit de collectie van Kunst in Huis. (ii) Alle particuliere personen, organisaties en/of bedrijven die een aankoopinteresse hebben getoond in een kunstwerk uit de collectie van Kunst in Huis en dit voor een testperiode van 1 maand ontlenen alvorens hun aankoop te bevestigen, zonder daarna abonnee te worden. (iii) Alle particuliere personen, organisaties en/of bedrijven die een aankooptegoed hebben (ontvangen) via een kunstcheque of andere door Kunst in Huis erkende cadeaubon en dat inzetten voor een rechtstreekse aankoop uit de collectie van Kunst in Huis.
 • Kunst in Huis: Kunst in Huis Kunstuitleen vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bloemenstraat 32, BTW BE0418.464.730.
   

2       Kunstcheque

2.1       Gebruiksvoorwaarden van de kunstcheque

 • De kunstcheque is een waardebon die kan aangewend worden om: (i) Particuliere Abonnee te worden bij Kunst in Huis en kunst te ontlenen voor zes of twaalf maanden; (ii) Het abonnement van een bestaande Particuliere Abonnee te verlengen voor zeven of dertien maanden; (iii) Een kunstwerk mee aan te kopen d.m.v. een omzetting in kooptegoed of een directe aankoop.
 • Indien de kunstcheque wordt aangewend voor een directe aankoop of een omzetting in kooptegoed, dan wordt er een vaste handlingskost van €5 ingehouden op de waarde die op de kunstcheque vermeld staat.

2.2       Gebruik van de Kunst in Huis kunstcheque door (nieuwe) abonnees

 • Indien de kunstcheque wordt aangewend om kunstwerken te ontlenen, dan start de looptijd van de kunstcheque op het moment van de eerste ontlening. Bij bestaande abonnees start de looptijd op een moment naar keuze dat tijdens de verzilvering met een verantwoordelijke van Kunst in Huis wordt afgesproken. De verzilvering van de kunstcheque kan gebeuren in een filiaal, tijdens een Kunst in Huis evenement of via de website. Meer uitleg hierover vindt u op de website.
 • In de aankoopprijs van de kunstcheque is het inschrijvingsgeld inbegrepen. Is de ontvanger van de kunstcheque al abonnee dan kan hij of zij met de kunstcheque het abonnement verlengen en het inschrijvingsgeld omzetten in een extra maand kunsthuur.
 • De overeenkomst heeft een minimale looptijd van 6 of 12 maanden, afhankelijk van de waarde van de kunstcheque en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Het abonnement kan op elke datum aanvangen.
 • Wie abonnee wordt via een kunstcheque dient een domiciliëringsmandaat te activeren bij wijze van borgstelling.
 • Als de vooraf vastgestelde looptijd van de Kunstcheque afloopt en de abonnee heeft zijn kunstwerk niet teruggebracht, dan wordt dit aanzien als een stilzwijgende verlenging en wordt vanaf dan automatisch het verschuldigde abonnementsgeld gedebiteerd via domiciliëring. De abonnee kan vanaf dan het abonnement op elk moment stopzetten mits inlevering van het kunstwerk (zie Switch & Save-abonnement artikel 3.12).

2.3       Geldigheidsduur

 • Een kunstcheque kan verzilverd worden tot één jaar na aankoop. De vervaldatum van deze kunstcheques staat vermeld op de cheque.

2.4       Verkoop van de kunstcheque

 • De kunstcheque wordt verkocht in de filialen van Kunst in Huis. Daarnaast wordt de kunstcheque ook verkocht via partners van Kunst in Huis. De meest recente en correcte lijst van verdelers van de kunstcheque kan men nalezen op de website (www.kunstinhuis.be).

2.5       Herroepingsrecht

 • Indien de koper een kunstcheque aankocht via mail kan hij beroep doen op het herroepingsrecht. Voor kunstcheques verkocht via partners van Kunst in Huis dienen de voorwaarden van de partner gevolgd te worden.
 • Indien de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient dit binnen 14 kalenderdagen te gebeuren, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van ontvangst van de kunstcheque. De koper kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van een ondubbelzinnige verklaring waarin de koper wenst af te zien van zijn of haar aankoop.
 • De herroeping wordt als tijdig beschouwd indien de kennisgeving van het herroepingsrecht wordt verstuurd voor de termijn van 14 dagen is verstreken. Aan het uitoefenen van het herroepingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden opgegeven.
 • De kennisgeving van het herroepingsrecht kan opgestuurd worden naar Kunst in Huis, Kunstuitleen vzw, Bloemenstraat 32, 1000 Brussel of naar info@kunstinhuis.be
 • De goederen dienen op kosten van de koper onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te worden geretourneerd. De verzenddatum geldt als controle.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • De Kunstcheque kan worden geretourneerd op het hierboven vermelde adres. Zie bereikbaarheid en openingsuren op www.kunstinhuis.be.
 • Kunst in Huis zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen aan de koper.
   

3       Switch & Save-abonnement

3.1       Abonnementsvoorwaarden

 • Enkel Particuliere Abonnees met een geldig abonnement kunnen kunstwerken ontlenen bij Kunst in Huis.
 • De overeenkomst heeft een minimale looptijd van 12 maanden (of 6 maanden in het geval van verzilvering van een kunstcheque van 6 maanden) en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het abonnement kan op elke datum aanvangen.
 • De Particuliere Abonnee neemt 1 abonnement per kunstwerk. Het maandtarief is afhankelijk van de gekozen formule. Het abonnementsgeld is pas verschuldigd vanaf de maand die volgt op de inschrijving.
 • Om kunstwerken te kunnen lenen, dient voor elk kunstwerk de eerste maand abonnementsgeld vooruit te worden betaald. Het abonnementsgeld wordt voldaan via maandelijkse domiciliëring.
 • Kunstwerken kunnen slechts ontleend worden na voldoende identificatie van de Particuliere Abonnee.

3.2       Tarifering en betaling

 • De abonnementsvergoeding is verschuldigd vanaf de eerste kalendermaand van aansluiting bij Kunst in Huis tot de laatste kalendermaand van de aansluiting. De abonnementsvergoeding betaalt de Particuliere Abonnee maandelijks en voorafgaandelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • De geldende tarieven en formules worden gepubliceerd op de website van Kunst in Huis. Kunst in Huis behoudt zich te allen tijde het recht voor om de tarieven te wijzigen.
 • Bij een tariefwijziging heeft de Particuliere Abonnee het recht om het abonnement onmiddellijk en kosteloos te beëindigen, ook tijdens de eerste 12 maanden van het abonnement. Zolang de Particuliere Abonnee een kunstwerk in bezit heeft, blijven de oorspronkelijke leenvoorwaarden doorlopen, inclusief het verschuldigde abonnementsgeld. Bij beëindiging van een abonnement na tariefwijziging gelden dezelfde voorwaarden als bij stopzetting van het abonnement (zie artikel 3.12).
 • Ook indien de Particuliere Abonnee geen kunstwerk ontleent is hij, tot de schriftelijke opzegging van het abonnement, het maandelijks abonnementsgeld verschuldigd aan het tarief van het laatste kunstwerk dat ontleend werd.
 • Een Particuliere Abonnee die voor de ontleningen een factuur wenst, betaalt een administratiekost van €20 per factuur.

3.3       Ontlenen van een kunstwerk

 • De Particuliere Abonnee heeft het recht om, met in achtneming van het vooraf bepaalde abonnementstarief, één of meerdere kunstwerken te ontlenen.
 • Eenzelfde kunstwerk kan maximaal gedurende 12 maanden ontleend worden, tenzij anders opgenomen in de overeenkomst.
 • De Particuliere Abonnee is vrij om tijdens de bruikleenperiode de geleende kunstwerken meermaals te ruilen.
 • Kunst in Huis behoudt zich te allen tijde het recht voor om in dringende gevallen, zoals onder meer beschadiging van de goederen en terugvordering door de kunstenaar, een aankoopinteresse of in geval van wanbetaling, de bruikleenperiode eerder te beëindigen. Deze opsomming is niet limitatief.
 • Indien de Particuliere Abonnee een achterstand in de betaling heeft, kan hij pas opnieuw kunstwerken ontlenen nadat hij deze achterstand heeft aangezuiverd en het abonnementsgeld voor de eerstkomende maand heeft voldaan.
 • De Particuliere Abonnee kan enkel kunstwerken ontlenen uit de particuliere collectie van Kunst in Huis.

3.4       Reserveren van kunstwerken

 • Particuliere Abonnees kunnen een kunstwerk reserveren dat op een andere locatie staat en dat kosteloos laten overbrengen naar een filiaal naar keuze.
 • Particuliere Abonnees zijn niet verplicht om een gereserveerd werk te ontlenen. Particuliere Abonnees kunnen een kunstwerk eerst bekijken en dan pas beslissen om het al dan niet te ontlenen.
 • Wanneer een reservatie aangekomen is in het gekozen filiaal, wordt de Particuliere Abonnee daarvan per mail op de hoogte gebracht. Een reservatie is drie weken geldig na deze communicatie. Daarna vervalt de reservatie en kan een andere Particuliere Abonnee het kunstwerk reserveren en ontlenen.
 • Kunstwerken die uitgeleend zijn, kunnen niet gereserveerd worden.

3.5       Omniumverzekering & voorwaarden

 • De kunstwerken zijn voor Particuliere Abonnees door Kunst in Huis tegen alle risico’s verzekerd. Bij beschadiging, verlies of diefstal van de kunstwerken is de Particuliere Abonnee verplicht om Kunst in Huis hiervan binnen 24 uur na kennisname van de feiten op de hoogte te stellen.
 • Als het kunstwerk door de Particuliere Abonnee niet in de door Kunst in Huis geleverde verpakking wordt teruggebracht, vervalt de verzekering en dient de Particuliere Abonnee in geval van schade de volledige kostprijs van de herstelling te betalen aan Kunst in Huis. Indien het werk niet hersteld kan worden, betaalt de Particuliere Abonnee de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs-,van het kunstwerk aan Kunst in Huis.
 • Onverminderd de door Kunst in Huis afgesloten verzekering blijft de Particuliere Abonnee aansprakelijk voor opzettelijke schade, alsook voor alle schade die het gevolg is van fouten door onachtzaamheid of nalatigheid van de Particuliere Abonnee. In geen geval mag de Particuliere Abonnee zelf het werk (laten) herstellen of het ophangsysteem wijzigen. Indien hij dit toch doet en daardoor schade veroorzaakt, vervalt de verzekering en dient de Particuliere Abonnee de volledige kostprijs van de herstelling te betalen aan Kunst in Huis. Indien het werk niet hersteld kan worden, betaalt de Particuliere Abonnee de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs-,van het kunstwerk aan Kunst in Huis.
 • De kunstwerken zijn enkel verzekerd op het grondgebied België. Particuliere Abonnees die kunstwerken over de landsgrenzen brengen, kunnen geen beroep doen op de verzekering. In geval van schade verbinden zij zich er toe om de volledige aankoopwaarde van het kunstwerk te betalen aan Kunst in Huis.
 • Voor elk schadegeval, ongeacht op welke wijze de schade tot stand komt, geldt een vrijstelling (franchise) van 10% van de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs-,van het kunstwerk ten laste van de Particuliere Abonnee indien de Particuliere Abonnee aansprakelijk is voor de toegebrachte schade, met een minimum vrijstelling van €125,00 per kunstwerk. De volledige schade voor glasbreuk is te allen tijde ten laste van de abonnee.
 • De Particuliere Abonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor het verlies van het kunstwerk (anders dan door diefstal of overmacht). Bij dergelijk verlies van een kunstwerk is de Particuliere Abonnee verplicht om Kunst in Huis te vergoeden op basis van de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs-,van het kunstwerk op het ogenblik van de verhuur. De Particuliere Abonnee is niet aansprakelijk voor verlies door diefstal, tenzij die diefstal aantoonbaar mogelijk werd gemaakt door opzettelijk handelen of grove nalatigheid van de Particuliere Abonnee.

3.6       Leentermijnen en boetes

 • De maximale leentermijn van het kunstwerk bedraagt 1 jaar en wordt opgedeeld in twee periodes van 6 maanden. Indien er in de eerste periode van 6 maanden iemand een aankoopinteresse toont voor het kunstwerk dat de Particuliere Abonnee ontleent, dient de Particuliere Abonnee het kunstwerk terug te brengen en/of te ruilen na de eerste periode van 6 maanden. De Particuliere Abonnee heeft wel steeds een voorkooprecht.
 • De Particuliere Abonnee is vrij om tijdens de bruikleenperiode de geleende kunstwerken zo vaak te ruilen als hij wenst.
 • Een ontleend kunstwerk wordt pas als teruggebracht beschouwd na aflevering van een bewijs van (onbeschadigde) inlevering van het kunstwerk bij een fysiek nazicht en uitgereikt door een erkende medewerker van Kunst in Huis en ondertekend door een erkend vertegenwoordiger van de organisatie of het bedrijf. Dit document wordt afgeleverd aan de ontlener bij de ruil van zijn kunstwerk.
 • Bij overschrijding van de leentermijn brengt Kunst in Huis bovenop de reguliere abonnementsgelden een boete in rekening van €10 per kunstwerk per begonnen periode van 30 dagen na het overschrijden van de leentermijn.

3.7       Kooptegoed

 • Kunst in Huis biedt ook formules aan waarbij de abonnee kan sparen voor de aankoop van een kunstwerk. Daarbij krijgt de abonnee 25% korting op de huurprijs en wordt de overige som opgespaard als kooptegoed.
 • Kooptegoed kan uitsluitend worden aangewend voor de aankoop van kunstwerken via Kunst in Huis. Het kooptegoed kan in geen enkel geval aan de Particuliere Abonnee worden terugbetaald.
 • Na stopzetting van het abonnement dient het kooptegoed binnen de 12 maanden besteed te worden. Niet tijdig bestede kooptegoeden vervallen automatisch ten voordele van Kunst in Huis.
 • Kunstwerken kunnen aangekocht worden met gehele of gedeeltelijke aanwending van kooptegoed op voorwaarde dat de Particuliere Abonnee aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan en dus geen achterstand van betaling heeft. Het kooptegoed kan niet aangewend worden om betalingsachterstanden aan te zuiveren.
 • Kooptegoeden kunnen niet teruggevorderd worden door de Particuliere Abonnee. In het uitzonderlijke geval dat Kunst in Huis dat toch toestaat, wordt het voordeel - dat de abonnee gedurende zijn lidmaatschap met kooptegoed genoot - ingehouden. De Particuliere Abonnee zal door een forfaitaire herberekening dan slechts een deel van het opgebouwde kooptegoed kunnen terugvorderen. De forfaitaire berekening omvat het teruggevorderde voordeel, verhoogd met een administratiekost.

3.8       Aankoopinteresse en aankoop van kunstwerken

 • Alle kunstwerken waarover Kunst in Huis beschikt, kunnen in principe worden aangekocht. Particuliere Abonnees kunnen kunstwerken uit de particuliere en de bedrijvencollectie aankopen, tenzij anders vermeld op de website of het etiket dat op het kunstwerk is aangebracht.
 • De verkoopprijs die op het kunstwerk is vermeld of die in documenten of op de website van Kunst in Huis is aangegeven, is slechts ten indicatieve titel. De kunstenaar bepaalt de verkoopprijs van het kunstwerk, die aan verandering onderhevig kan zijn. De aangegeven prijs is doorgaans inclusief BTW. De correcte prijs wordt aan de Particuliere Abonnee bevestigd als hij zijn aankoopinteresse kenbaar maakt aan Kunst in Huis.
 • De aankoop van een kunstwerk geschiedt door de betaling van de overeengekomen verkoopprijs en mits goedkeuring van de verkoop door de kunstenaar. Omdat Kunst in Huis slechts een bemiddelende functie vervult tussen de kunstenaar en de Particuliere Abonnee, kan Kunst in Huis nooit garanderen dat de kunstenaar in een verkoop toestemt.
 • Particuliere Abonnees die een bepaald kunstwerk in bruikleen hebben, genieten op dit kunstwerk gedurende de termijn van bruikleen een voorkooprecht.
 • Particuliere Abonnees die een aankoopinteresse tonen in een kunstwerk kunnen dat werk 1 maand op proef uitproberen. Deze testperiode is voor Particuliere Abonnees inbegrepen in hun bestaande formule op voorwaarde dat ze steeds één kunstwerk per abonnement ontlenen.
 • Bij een aankoopinteresse worden enkel de kunstwerken waarvan minstens één zijde groter is dan 1m20 en/of de kunstwerken met een verplicht transport door Kunst in Huis thuis geleverd voor een vast tarief van €15 per rit. Indien de Particuliere Abonnee niet aanwezig is op de afspraak of niet tijdig laat weten verhinderd te zijn, dient deze opnieuw €15 te betalen bij een herlevering.
 • Indien de Particuliere Abonnee het kunstwerk te laat inlevert en de termijn van 1 maand op proef overschrijdt, rekent Kunst in Huis de huur aan voor elke extra maand verhoogd met een boete van €10 per kunstwerk per begonnen periode van 30 dagen na het overschrijden van de leentermijn.

3.9       Thuislevering

 • Kunstwerken met een aankoopwaarde van meer dan €6.000 mogen enkel door Kunst in Huis getransporteerd worden.
 • Voor grote kunstwerken met een zijde van >1,20m wordt thuislevering optioneel aangeboden.
 • De Particuliere Abonnee betaalt voor elk transport een vergoeding van €15.
 • Indien de Particuliere Abonnee een leveringsafspraak met Kunst in Huis niet kan nakomen, dient de Particuliere Abonnee Kunst in Huis hiervan minstens 24 uren op voorhand te verwittigen, bij gebreke hieraan zal Kunst in Huis de Particuliere Abonnee een vergoeding aanrekenen voor een zinloze verplaatsing. Bovendien dient de Particuliere Abonnee opnieuw €15 te betalen bij een herlevering.

3.10     Behandeling van kunstwerken

3.10.1      Een zorgvuldige omgang met kunstwerken

 • Kunstwerken mogen niet in de nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden bewaard en dienen te worden gevrijwaard van direct zonlicht.
 • Huidsmeer en vuil van vingers hebben op termijn een kwalijke invloed op verf en doek. De Particuliere Abonnee vermijdt om kunstwerken op doek nooit aan te raken met blote handen en maakt bij voorkeur gebruik van katoenen handschoenen. De Particuliere Abonnee zal kunstwerken steeds aan het frame vastnemen.
 • De kunstwerken dienen ingepakt te blijven indien ze niet meteen op hun plaats kunnen worden opgehangen. De kunstwerken mogen nooit rechtstreeks op de grond staan, maar op mousse of noppenfolie. Wanneer de Particuliere Abonnee de verpakking verwijdert, dient hij eerst de tape van de verpakking te halen. Loshangende tape kan de verflaag van een schilderij beschadigen bij contact.
 • De Particuliere Abonnee mag in geen elk geval het ophangsysteem van zijn uitgeleende kunstwerk wijzigen. In geval van manipulatie van dit systeem komt de verzekering van Kunst in Huis niet tussen in geval van schade.

3.10.2      Een gepaste vorm van transport voor de kunstwerken

 • Indien de Particuliere Abonnee of eindgebruiker zelf instaat voor het transport van een kunstwerk, verbindt hij zich ertoe om de nodige, gebruikelijke en aangewezen voorzorgsmaatregelen te treffen die nodig zijn voor de veiligheid en het behoud van de geleende kunstwerken. Kunstwerken mogen in geen geval worden getransporteerd in een voertuig in open lucht (bv. op de fiets, in een aanhangwagen, op het dak van een wagen, cabrio, motorvoertuig,….).
 • De Particuliere Abonnee moet de oorspronkelijke dubbele noppenfolie bijhouden en hergebruiken om het kunstwerk terug te brengen, anders is de Particuliere Abonnee niet verzekerd tegen schade. Ook indien het kunstwerk niet of onvoldoende verpakt is, komt de verzekering van Kunst in Huis niet tussenbeide in geval van schade.
 • De Particuliere Abonnee vervoert 2D kunstwerken bij voorkeur verticaal, in de hangrichting. Zo is de kans op breuk bij kaders met glas, het kleinst.

3.11     Herroepingsrecht

 • Indien de Particuliere Abonnee zich online heeft ingeschreven en via deze weg het inschrijvingsgeld betaald heeft; kan hij beroep doen op het herroepingsrecht.
 • Indien de Particuliere Abonnee gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient dit binnen 14 kalenderdagen te gebeuren, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van ontvangst van het inschrijvingsgeld door Kunst in Huis. De Particuliere Abonnee kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van een ondubbelzinnige verklaring waarin de Particuliere Abonnee wenst af te zien van zijn of haar betaling van inschrijving.
 • De herroeping wordt als tijdig beschouwd indien de kennisgeving van het herroepingsrecht wordt verstuurd voor de termijn van 14 dagen is verstreken. Aan het uitoefenen van het herroepingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden opgegeven.
 • De kennisgeving van het herroepingsrecht kan opgestuurd worden naar Kunst in Huis, Kunstuitleen vzw, Bloemenstraat 32, 100 Brussel of naar info@kunstinhuis.be
 • Kunst in Huis zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen aan de Particuliere Abonnee.

3.12     Stopzetting abonnement

 • Na de minimale looptijd van 12 maanden kan het abonnement op verzoek worden stopgezet. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via een e-mail aan info@kunstinhuis.be of via de post (Bloemenstraat 32, 1000 Brussel).
 • De opzegging gaat in vanaf de eerstvolgende maand volgend op de inlevering van alle ontleende kunstwerken.
 • Het abonnementsgeld blijft verschuldigd tot het einde van de maand waarin het kunstwerken wordt ingeleverd bij een erkend medewerker van Kunst in Huis. Indien dan de maximale leentermijn overschreden wordt, rekent Kunst in Huis een boete aan van €10 per begonnen periode van 30 dagen (na de overschreden leentermijn) per kunstwerk, doch waarbij het maximumbedrag niet meer zal bedragen dan de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs-van het kunstwerk.
 • Het laattijdig of niet terugbrengen van kunstwerken, met stopzetting van betaling en zonder verwittiging, wordt aanzien als een vorm van misbruik van vertrouwen (diefstal). Dit is een dringende reden die Kunst in Huis het recht geeft juridische maatregelen te treffen om de kunstwerken op kosten van de Particuliere Abonnee terug te vorderen, alsook het recht om de samenwerking met de Particuliere Abonnee stop te zetten. Indien de Particuliere Abonnee niet reageert op aanmaningen tot betaling en/of om het kunstwerk terug te brengen, is de organisatie gerechtigd om de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs- te factureren aan de Particuliere Abonnee, desgevallend verhoogd met een boete voor het overschrijden van de maximale leentermijn.
 • Het abonnement kan niet geschorst worden voor een tijdelijke periode. Indien de Particuliere Abonnee tijdelijk geen kunstwerken wenst te ontlenen kan hij ofwel het abonnement stopzetten, ofwel blijft het abonnement en de betalingen doorlopen.
 • Indien een Particuliere Abonnee zicht terug wenst in te schrijven na een stopzetting, dient hij opnieuw het inschrijvingsgeld te betalen.
   

4       Directe aankoop met of zonder proefperiode

4.1       Voorwaarden proefperiode

 • Zowel bedrijven, organisaties als particulieren, kunnen als Niet-Abonnee een werk 1 maand op proef nemen.
 • Niet-Abonnees die een kunstwerk 1 maand op proef willen nemen, vullen verplicht een geldig domiciliëringsmandaat in bij wijze van borgstelling voor het ontlenen van kunstwerken.

4.2       Tarifering en betaling

 • Niet-Abonnees betalen €30 voor een proefperiode van één maand. Dit bedrag kan cash, via bancontact of per overschrijving betaald worden.
 • Abonnees die een kunstwerk op proefperiode willen nemen, doen dat aan andere voorwaarden; zie Switch & Save artikel 3.8

4.3       Leentermijnen en boetes

 • Niet-Abonnees die een aankoopinteresse tonen in een kunstwerk kunnen dat werk 1 maand op proef nemen.
 • Indien de Niet-Abonnee het kunstwerk te laat inlevert en de termijn van 1 maand op proef overschrijdt, rekent Kunst in Huis de huur aan voor elke extra maand verhoogd met een boete van €10 per kunstwerk per begonnen periode van 30 dagen na het overschrijden van de leentermijn.

4.4       Thuislevering en voorwaarden

 • Bij een directe aankoop met proefperiode (aankoopinteresse) worden enkel de kunstwerken met een aankoopwaarde van meer dan €6.000 door Kunst in Huis getransporteerd. Voor grote kunstwerken met een zijde van >1,20m wordt thuislevering optioneel aangeboden. De Niet-Abonnee betaalt voor elk transport een vergoeding van €25.
 • Bij een directe aankoop zonder proefperiode kunnen alle kunstwerken door Kunst in Huis thuisgeleverd worden, ongeacht de waarde of het formaat van het kunstwerk.
 • Indien de Niet-Abonnee een leveringsafspraak met Kunst in Huis niet kan nakomen, dient de Niet-Abonnee Kunst in Huis hiervan minstens 24 uren op voorhand te verwittigen, bij gebreke hieraan zal Kunst in Huis de Particuliere Abonnee een vergoeding aanrekenen voor een zinloze verplaatsing. Bovendien dient de Niet-Abonnee opnieuw €25 te betalen bij een herlevering.

4.5       Aankoopinteresse en aankoop van kunstwerken

 • Alle kunstwerken waarover Kunst in Huis beschikt, kunnen in principe worden aangekocht. Zowel kunstwerken uit de particuliere als de bedrijvencollectie kunnen aangekocht worden, tenzij anders vermeld op de website of het etiket dat op het kunstwerk is aangebracht.
 • De verkoopprijs die op het kunstwerk is vermeld of die in documenten of op de website van Kunst in Huis is aangegeven, is slechts ten indicatieve titel. De kunstenaar bepaalt de verkoopprijs van het kunstwerk, die aan verandering onderhevig kan zijn. De aangegeven prijs is doorgaans inclusief BTW. De correcte prijs wordt aan de Niet-Abonnee bevestigd als hij zijn aankoopinteresse kenbaar maakt aan Kunst in Huis.
 • De aankoop van een kunstwerk geschiedt door de betaling van de overeengekomen verkoopprijs en mits goedkeuring van de verkoop door de kunstenaar. Omdat Kunst in Huis slechts een bemiddelende functie vervult tussen de kunstenaar en de Niet-Abonnee, kan Kunst in Huis nooit garanderen dat de kunstenaar in een verkoop toestemt.
 • Abonnees die een bepaald kunstwerk in bruikleen hebben, genieten op dit kunstwerk gedurende de termijn van hun bruikleen steeds een voorkooprecht.

4.6       Omniumverzekering & voorwaarden

 • De kunstwerken zijn gedurende de proefperiode door Kunst in Huis tegen alle risico’s verzekerd. Bij beschadiging, verlies of diefstal van de kunstwerken is de Niet-Abonnee verplicht om Kunst in Huis hiervan binnen 24 uur na kennisname van de feiten op de hoogte te stellen.
 • Als het kunstwerk door de Niet-Abonnee niet in de door Kunst in Huis geleverde verpakking wordt teruggebracht, vervalt de verzekering en dient de Niet-Abonnee in geval van schade de volledige kostprijs van de herstelling te betalen aan Kunst in Huis. Indien het werk niet hersteld kan worden, betaalt de Niet-Abonnee de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs- van het kunstwerk aan Kunst in Huis.
 • Onverminderd de door Kunst in Huis afgesloten verzekering blijft de Niet-Abonnee aansprakelijk voor opzettelijke schade, alsook voor alle schade die het gevolg is van fouten door onachtzaamheid of nalatigheid van de Niet-Abonnee. In geen geval mag de Niet-Abonnee zelf het werk (laten) herstellen of het ophangsysteem wijzigen. Indien hij dit toch doet en daardoor schade veroorzaakt, vervalt de verzekering en dient de Niet-Abonnee de volledige kostprijs van de herstelling te betalen aan Kunst in Huis. Indien het werk niet hersteld kan worden, betaalt de Niet-Abonnee de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs- van het kunstwerk aan Kunst in Huis.
 • De kunstwerken zijn enkel verzekerd op het grondgebied België. Niet-Abonnees die kunstwerken over de landsgrenzen brengen, kunnen geen beroep doen op de verzekering. In geval van schade verbinden zij zich er toe om de volledige aankoopwaarde van het kunstwerk te betalen aan Kunst in Huis.
 • Voor elk schadegeval, ongeacht op welke wijze de schade tot stand komt, geldt een vrijstelling (franchise) van 10% van de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs- van het kunstwerk ten laste van de Niet-Abonnee indien de Niet-Abonnee aansprakelijk is voor de toegebrachte schade, met een minimum vrijstelling van €125,00 per kunstwerk. De volledige schade voor glasbreuk is te allen tijde ten laste van de Niet-Abonnee.
 • De Niet-Abonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor het verlies van het kunstwerk (anders dan door diefstal of overmacht). Bij dergelijk verlies van een kunstwerk is de Niet-Abonnee verplicht om Kunst in Huis te vergoeden op basis van de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs- van het kunstwerk op het ogenblik van de verhuur. De Niet-Abonnee is niet aansprakelijk voor verlies door diefstal, tenzij die diefstal aantoonbaar mogelijk werd gemaakt door opzettelijk handelen of grove nalatigheid van de Niet-Abonnee.

4.7       Behandeling van kunstwerken

4.7.1        Een zorgvuldige omgang met kunstwerken

 • Kunstwerken mogen niet in de nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden bewaard en dienen te worden gevrijwaard van direct zonlicht.
 • Huidsmeer en vuil van vingers hebben op termijn een kwalijke invloed op verf en doek. De Niet-Abonnee vermijdt om kunstwerken op doek nooit aan te raken met blote handen en maakt bij voorkeur gebruik van katoenen handschoenen. De Niet-Abonnee zal kunstwerken steeds aan het frame vastnemen.
 • De kunstwerken dienen ingepakt te blijven indien ze niet meteen op hun plaats kunnen worden opgehangen. De kunstwerken mogen nooit rechtstreeks op de grond staan, maar op mousse of noppenfolie. Wanneer de Niet-Abonnee de verpakking verwijdert, dient hij eerst de tape van de verpakking te halen. Loshangende tape kan de verflaag van een schilderij beschadigen bij contact.
 • De Niet-Abonnee mag in geen elk geval het ophangsysteem van zijn uitgeleende kunstwerk wijzigen. In geval van manipulatie van dit systeem komt de verzekering van Kunst in Huis niet tussen in geval van schade.

4.7.2        Een gepaste vorm van transport voor de kunstwerken

 • Indien de Niet-Abonnee of eindgebruiker zelf instaat voor het transport van een kunstwerk, verbindt hij zich ertoe om de nodige, gebruikelijke en aangewezen voorzorgsmaatregelen te treffen die nodig zijn voor de veiligheid en het behoud van de geleende kunstwerken. Kunstwerken mogen in geen geval worden getransporteerd in een voertuig in open lucht (bv. op de fiets, in een aanhangwagen, op het dak van een wagen, cabrio, motorvoertuig,….).
 • De Niet-Abonnee moet de oorspronkelijke dubbele noppenfolie bijhouden en hergebruiken om het kunstwerk terug te brengen, anders is de Niet-Abonnee niet verzekerd tegen schade. Ook indien het kunstwerk niet of onvoldoende verpakt is, komt de verzekering van Kunst in Huis niet tussenbeide in geval van schade.
 • De Niet-Abonnee vervoert 2D kunstwerken bij voorkeur verticaal, in de hangrichting. Zo is de kans op breuk bij kaders met glas, het kleinst.
   

5       Klein bedrijfsabonnement

5.1       Voorwaarden

 • De Kleine Bedrijfsabonnee dient in het bezit te zijn van een ondernemingsnummer of BTW nummer om zich in te schrijven.
 • De Kleine Bedrijfsabonnee ontleent minder dan 5 kunstwerken.
 • De Kleine Bedrijfsabonnee neemt 1 abonnement per kunstwerk. Het tarief is afhankelijk van de gekozen formule.
 • Het abonnement vangt aan bij de eerste ontlening van kunstwerken.
 • Kunstwerken kunnen slechts ontleend worden na voldoende identificatie van de Kleine Bedrijfsabonnee, aan de hand van de officiële adresgegevens, het ondernemingsnummer of BTW -nummer, rekeningnummer en de gegevens van de contactpersoon. De Kleine Bedrijfsabonnee dient deze gegevens te bezorgen aan Kunst in Huis alvorens een ophaling of een levering van kunstwerken kan plaatsvinden.

5.2       Tarifering en betaling

 • Bij aanvang van het abonnement, ontvangt de Kleine Bedrijfsabonne een factuur voor het inschrijvingsgeld en het abonnementsgeld van de eerste 6 of 12 maanden huur, die onmiddellijk dient te worden voldaan. Daarna wordt het abonnementsgeld om de zes of twaalf maanden gefactureerd.
 • De geldende tarieven voor de huur van kunstwerken worden op verzoek aan de Kleine Bedrijfsabonnee gecommuniceerd en dit per individueel kunstwerk.
 • Kunst in Huis behoudt zich te allen tijde het recht voor om de tarieven te wijzigen. Bij een tariefwijziging heeft de Kleine Bedrijfsabonnee het recht om het abonnement onmiddellijk en kosteloos te beëindigen, ook tijdens de eerste 12 maanden van het abonnement. Bij beëindiging van een abonnement na tariefwijziging gelden dezelfde voorwaarden als bij stopzetting van het abonnement (zie artikel 5.11). Tijdens de opzeggingsperiode blijven echter de oorspronkelijke tarieven van toepassing zoals voor de éénzijdige tariefwijziging.

5.3       Kunstwerken reserveren en tarief aanvragen

 • Kleine Bedrijfsabonnees kunnen kunstwerken reserveren via de online catalogus door een mail te sturen naar info@kunstinhuis.be of door telefonisch contact op te nemen met het hoofdkantoor of een van de filialen om de huurprijs per maand te consulteren. Indien de abonnee akkoord gaat met de huurprijs van het kunstwerk brengt Kunst in Huis de reservatie in orde en wordt het kunstwerk geleverd in een filiaal naar keuze (gratis) of op locatie (tegen vergoeding, zie artikel 5.9).

5.4       Ontlenen van een kunstwerk

 • De Kleine Bedrijfsabonnee heeft het recht om, met in achtneming van de abonnementstarieven, één of meerdere kunstwerken bij Kunst in Huis te ontlenen.
 • De Kleine Bedrijfsabonnee kan kunstwerken ontlenen uit de particuliere collectie én de bedrijfscollectie van Kunst in Huis.
 • Kunst in Huis behoudt zich te allen tijde het recht voor om in dringende gevallen, zoals onder meer beschadiging van de goederen en terugvordering door de kunstenaar, een aankoopinteresse of in geval van wanbetaling, de bruikleenperiode eerder te beëindigen. Deze opsomming is niet limitatief.

5.5       Leentermijn

 • Eenzelfde kunstwerk kan maximaal gedurende 12 maanden ontleend worden, tenzij anders opgenomen in de overeenkomst.
 • De Kleine Bedrijfsabonnee is vrij om tijdens de bruikleenperiode de geleende kunstwerken zo vaak te ruilen als hij wenst.
 • Een ontleend kunstwerk wordt pas als teruggebracht beschouwd na aflevering van een bewijs van (onbeschadigde) inlevering van het kunstwerk bij een fysiek nazicht en uitgereikt door een erkende medewerker van Kunst in Huis en ondertekend door een erkend vertegenwoordiger van de organisatie of het bedrijf. Dit document wordt afgeleverd aan de ontlener bij de ruil van zijn kunstwerk.

5.6       Advies in filiaal

 • Kleine Bedrijfsabonnees ontvangen geen artistiek advies op maat. Ze kunnen wel terecht bij de filialen van Kunst in Huis om meer informatie of advies te krijgen in verband met kunstwerken en in verband met de locatie die ingekleed dient te worden (op basis van foto’s).

5.7       Behandeling van kunstwerken

5.7.1        Een zorgvuldige omgang met kunstwerken

 • Kunstwerken mogen niet in de nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden bewaard en dienen te worden gevrijwaard van direct zonlicht.
 • Huidsmeer en vuil van vingers hebben op termijn een kwalijke invloed op verf en doek. De Kleine Bedrijfsabonnee vermijdt om kunstwerken op doek nooit aan te raken met blote handen en maakt bij voorkeur gebruik van katoenen handschoenen. De Kleine Bedrijfsabonnee zal kunstwerken steeds aan het frame vastnemen.
 • De kunstwerken dienen ingepakt te blijven indien ze niet meteen op hun plaats kunnen worden opgehangen. De kunstwerken mogen nooit rechtstreeks op de grond staan, maar op mousse of noppenfolie. Wanneer de Kleine Bedrijfsabonnee de verpakking verwijdert, dient hij eerst de tape van de verpakking te halen. Loshangende tape kan de verflaag van een schilderij beschadigen bij contact.
 • De Kleine Bedrijfsabonnee mag in geen elk geval het ophangsysteem van zijn uitgeleende kunstwerk wijzigen. In geval van manipulatie van dit systeem komt de verzekering van Kunst in Huis niet tussen in geval van schade.

5.7.2        Een gepaste vorm van transport voor de kunstwerken

 • Indien de Kleine Bedrijfsabonnee of eindgebruiker zelf instaat voor het transport van een kunstwerk, verbindt hij zich ertoe om de nodige, gebruikelijke en aangewezen voorzorgsmaatregelen te treffen die nodig zijn voor de veiligheid en het behoud van de geleende kunstwerken. Kunstwerken mogen in geen geval worden getransporteerd in een voertuig in open lucht (bv. op de fiets, in een aanhangwagen, op het dak van een wagen, cabrio, motorvoertuig,….).
 • De Kleine Bedrijfsabonnee moet de oorspronkelijke dubbele noppenfolie bijhouden en hergebruiken om het kunstwerk terug te brengen, anders is de Kleine Bedrijfsabonnee niet verzekerd tegen schade. Ook indien het kunstwerk niet of onvoldoende verpakt is, komt de verzekering van Kunst in Huis niet tussenbeide in geval van schade.
 • De Kleine Bedrijfsabonnee vervoert 2D kunstwerken bij voorkeur verticaal, in de hangrichting. Zo is de kans op breuk bij kaders met glas, het kleinst.

5.8       Omniumverzekering & voorwaarden

 • De kunstwerken zijn voor Kleine Bedrijfsabonnees door Kunst in Huis tegen alle risico’s verzekerd. Bij beschadiging, verlies of diefstal van de kunstwerken is de Kleine Bedrijfsabonnee verplicht om Kunst in Huis hiervan binnen 24 uur na kennisname van de feiten op de hoogte te stellen.
 • Als het kunstwerk door de Kleine Bedrijfsabonnee niet in de door Kunst in Huis geleverde verpakking wordt teruggebracht, vervalt de verzekering en dient de Kleine Bedrijfsabonnee in geval van schade de volledige kostprijs van de herstelling te betalen aan Kunst in Huis. Indien het werk niet hersteld kan worden, betaalt de Kleine Bedrijfsabonnee de de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs- van het kunstwerk aan Kunst in Huis.
 • Onverminderd de door Kunst in Huis afgesloten verzekering blijft de Kleine Bedrijfsabonnee aansprakelijk voor opzettelijke schade, alsook voor alle schade die het gevolg is van fouten door onachtzaamheid of nalatigheid van de Kleine Bedrijfsabonnee. In geen geval mag de Kleine Bedrijfsabonnee zelf het werk (laten) herstellen of het ophangsysteem wijzigen. Indien hij dit toch doet en daardoor schade veroorzaakt, vervalt de verzekering en dient de Kleine Bedrijfsabonnee de volledige kostprijs van de herstelling te betalen aan Kunst in Huis. Indien het werk niet hersteld kan worden, betaalt de Kleine Bedrijfsabonnee de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs- van het kunstwerk aan Kunst in Huis.
 • De kunstwerken zijn enkel verzekerd op het grondgebied België. Kleine Bedrijfsabonnees die kunstwerken over de landsgrenzen brengen, kunnen geen beroep doen op de verzekering. In geval van schade verbinden zij zich er toe om de volledige aankoopwaarde van het kunstwerk te betalen aan Kunst in Huis.
 • Voor elk schadegeval, ongeacht op welke wijze de schade tot stand komt, geldt een vrijstelling (franchise) van 10% van de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs- van het kunstwerk ten laste van de Kleine Bedrijfsabonnee indien de Kleine Bedrijfsabonnee aansprakelijk is voor de toegebrachte schade, met een minimum vrijstelling van €125,00 per kunstwerk. De volledige schade voor glasbreuk is te allen tijde ten laste van de kleine bedrijfsabonnee.
 • De Kleine Bedrijfsabonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor het verlies van het kunstwerk (anders dan door diefstal of overmacht). Bij dergelijk verlies van een kunstwerk is de Kleine Bedrijfsabonnee verplicht om Kunst in Huis te vergoeden op basis van de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs- van het kunstwerk op het ogenblik van de verhuur. De Kleine Bedrijfsabonnee is niet aansprakelijk voor verlies door diefstal, tenzij die diefstal aantoonbaar mogelijk werd gemaakt door opzettelijk handelen of grove nalatigheid van de abonnee.

5.9      Levering

 • Kleine Bedrijfsabonnees kunnen alle kunstwerken uit de particuliere en de bedrijfscollectie laten thuisleveren. De kleine bedrijfsabonnee betaalt voor elk transport een vergoeding die vooraf gecommuniceerd wordt aan de klant. Het tarief is €0,62/km (excl. BTW).
 • Kunstwerken met een aankoopwaarde van meer dan €6.000 mogen enkel door Kunst in Huis getransporteerd worden. Voor grote kunstwerken met een zijde van >1,20m wordt thuislevering optioneel aangeboden. De Kleine Bedrijfsabonnee betaalt voor elk transport een vergoeding die vooraf gecommuniceerd wordt aan de klant. Het tarief is €0,62/km (excl. BTW).
 • Indien de Kleine Bedrijfsabonnee een leveringsafspraak met Kunst in Huis niet kan nakomen, dient de Kleine Bedrijfsabonnee Kunst in Huis hiervan minstens 24 uren op voorhand te verwittigen, bij gebreke hieraan zal Kunst in Huis de Kleine Bedrijfsabonnee een vergoeding aanrekenen voor een zinloze verplaatsing. Bovendien dient de Kleine Bedrijfsabonnee opnieuw hetzelfde tarief te betalen bij een herlevering

5.10      Kooptegoed voor bedrijven

 • Kleine bedrijfsabonnees kunnen geen kooptegoed opbouwen.

5.11      Aankoopinteresse en aankoop van kunstwerken

 • Alle kunstwerken waarover Kunst in Huis beschikt, kunnen in principe worden aangekocht. Kleine Bedrijfsabonnees kunnen kunstwerken uit de particuliere en de bedrijvencollectie aankopen, tenzij anders vermeld op de website of het etiket dat op het kunstwerk is aangebracht.
 • De verkoopprijs die op het kunstwerk is vermeld of die in documenten of op de website van Kunst in Huis is aangegeven, is slechts ten indicatieve titel. De kunstenaar bepaalt de verkoopprijs van het kunstwerk, die aan verandering onderhevig kan zijn. De aangegeven prijs is doorgaans inclusief BTW. De correcte prijs wordt aan de Kleine Bedrijfsabonnee bevestigd als hij zijn aankoopinteresse kenbaar maakt aan Kunst in Huis.
 • De aankoop van een kunstwerk geschiedt door de betaling van de overeengekomen verkoopprijs en mits goedkeuring van de verkoop door de kunstenaar. Omdat Kunst in Huis slechts een bemiddelende functie vervult tussen de kunstenaar en de Kleine Bedrijfsabonnee, kan Kunst in Huis nooit garanderen dat de kunstenaar in een verkoop toestemt.
 • Kleine Bedrijfsabonnees die een bepaald kunstwerk in bruikleen hebben, genieten op dit kunstwerk gedurende de termijn van bruikleen een voorkooprecht.
 • Kleine Bedrijfsabonnees die een aankoopinteresse tonen in een kunstwerk kunnen dat werk 1 maand op proef uitproberen. Deze testperiode is voor Kleine Bedrijfsabonnees inbegrepen in hun bestaande formule op voorwaarde dat ze steeds één kunstwerk per abonnement ontlenen.
 • Indien de Kleine Bedrijfsabonnee het kunstwerk te laat inlevert en de termijn van 1 maand op proef overschrijdt, rekent Kunst in Huis de huur aan voor elke extra maand verhoogd met een boete van €10 per kunstwerk per begonnen periode van 30 dagen na het overschrijden van de leentermijn.

5.12      Stopzetting abonnement

 • Na de minimale looptijd van 12 maanden kan het abonnement op eenvoudig verzoek worden stopgezet. In het geval de opzeggingsperiode niet de volledige vooraf betaalde periode omvat, ontvangt de Kleine Bedrijfsabonnee een creditnota voor het te veel betaalde huurgeld.
 • Het lopende abonnementsgeld blijft verschuldigd tot het einde van de maand waarin de effectieve teruggave van het kunstwerk plaatsvindt. Bij het overschrijden van de maximale leentermijn wordt een boete aangerekend van €10 per begonnen periode van 30 dagen (na de overschreden leentermijn) per kunstwerk, doch waarbij het maximumbedrag niet meer zal bedragen dan de aangegeven prijs van het kunstwerk.
 • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via een e-mail aan bedrijven@kunstinhuis.be of via de post (Bloemenstraat 32, 1000 Brussel), of tijdens de inlevering van het kunstwerk door het stopzettingsformulier te ondertekenen.
 • Het laattijdig of niet terugbrengen van ontleende kunstwerken, met stopzetting van betaling en zonder verwittiging, wordt aanzien als een vorm van misbruik van vertrouwen (diefstal). Dit is een dringende reden die Kunst in Huis het recht geeft juridische maatregelen te treffen om de kunstwerken op kosten van de Kleine Bedrijfsabonnee terug te vorderen, alsook het recht om de samenwerking met de Kleine Bedrijfsabonnee stop te zetten. Indien de Kleine Bedrijfsabonnee niet reageert op aanmaningen tot betaling en/of om het kunstwerk terug te brengen, is de organisatie gerechtigd de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs- te factureren aan de Kleine Bedrijfsabonnee, desgevallend verhoogd met een boete voor het overschrijden van de maximale leentermijn.
 • Het abonnement kan niet geschorst worden voor een tijdelijke periode. Indien de Kleine Bedrijfsabonnee tijdelijk geen kunstwerken wenst te ontlenen kan hij ofwel het abonnement stopzetten, ofwel blijft het abonnement en de betalingen doorlopen.
 • Indien een Kleine Bedrijfsabonnee zicht terug wenst in te schrijven na een stopzetting, dient hij opnieuw het inschrijvingsgeld te betalen.

 

6      Groot bedrijfsabonnement

6.1      Voorwaarden

 • De Grote Bedrijfsabonnee dient in het bezit te zijn van een ondernemingsnummer of BTW-nummer om zich in te schrijven als bedrijfsklant.
 • De Grote Bedrijfsabonnee ontleent meer dan 5 kunstwerken.
 • De Grote Bedrijfsabonnee neemt 1 abonnement per kunstwerk. Het tarief is afhankelijk van de gekozen formule.
 • Het abonnement vangt aan bij de eerste levering van kunstwerken.
 • Kunstwerken kunnen slechts ontleend worden na voldoende identificatie van de Grote Bedrijfsabonnee, aan de hand van de officiële adresgegevens, het ondernemingsnummer, BTW -nummer, rekeningnummer en de gegevens van de contactpersoon. De Grote Bedrijfsabonnee dient deze gegevens te bezorgen aan Kunst in Huis alvorens een levering van kunstwerken kan plaatsvinden.

6.2      Tarifering en betaling

 • Grote Bedrijfsabonnees ontvangen de offerte samen met het artistieke voorstel. De Grote Bedrijfsabonnee dient dit voorstel en de offerte formeel goed te keuren en ondertekend terug te bezorgen aan Kunst in Huis. De Algemene en Bijzondere voorwaarden zijn hierbij steeds van toepassing. Een artistiek voorstel is maximaal 30 dagen geldig, daarna worden de gereserveerde kunstwerken terug beschikbaar gesteld aan andere klanten.
 • Bij aanvang van het abonnement en ontvangst van de factuur, dient de betaling van het inschrijvingsgeld en het abonnementsgeld van de eerste 6 maanden huur onmiddellijk te worden voldaan te worden. Daarna betaalt de Grote Bedrijfsabonnee een maandelijks abonnementsgeld dat steeds per 6 maanden vooraf dient te worden betaald. Dit gebeurt via facturatie.

6.3      Inbegrepen service en diensten

 • De adviseur bedrijvenservice van Kunst in Huis werkt na een plaatsbezoek en persoonlijk gesprek een artistiek voorstel op maat uit voor de Grote Bedrijfsabonnee. Hierin wordt er rekening gehouden met de wensen, het karakter, de inrichting van de locatie en de stijl van de organisatie of het bedrijf. Een artistiek voorstel is maximaal 30 dagen geldig.
 • De Grote Bedrijfsabonnee mag op voorhand de kunstwerken uit het artistieke voorstel komen bekijken in het depot van Kunst in Huis.
 • Na goedkeuring en ondertekening van het artistieke voorstel en de offerte spreekt de adviseur bedrijvenservice een leverings- en plaatsingsdatum af met de Grote Bedrijfsabonnee. De kunstwerken uit het voorstel worden door de technische dienst van Kunst in Huis geleverd en opgehangen in de organisatie of het bedrijf.
 • De kunstwerken worden jaarlijks gewisseld door Kunst in Huis, of volgens de gemaakte afspraken. Voor elke wissel wordt een nieuw artistiek voorstel gemaakt door de kunstenadviseur bedrijvenservice.
 • Alle kunstwerken zijn omnium verzekerd (zie artikel 6.5).

6.4      Optionele diensten

 • De Grote Bedrijfsabonnee kan beslissen om eerder te ruilen of extra kunstwerken op te hangen, indien dit niet is opgenomen binnen de Overeenkomst, wordt hiervoor een aparte offerte gemaakt.
 • In geval van extra artistiek advies, kunsttransport en plaatsing, buiten de gesloten Overeenkomst, worden er extra kosten aangerekend. Deze worden op voorhand aan de Grote Bedrijfsabonnee meegedeeld.

6.5      Omniumverzekering & voorwaarden

 • De kunstwerken zijn voor Grote Bedrijfsabonnees door Kunst in Huis tegen alle risico’s verzekerd. Bij beschadiging, verlies of diefstal van de kunstwerken is de Grote Bedrijfsabonnee verplicht om Kunst in Huis hiervan binnen 24 uur na kennisname van de feiten op de hoogte te stellen.
 • Onverminderd de door Kunst in Huis afgesloten verzekering blijft de Grote Bedrijfsabonnee aansprakelijk voor opzettelijke schade, alsook voor alle schade die het gevolg is van fouten door onachtzaamheid of nalatigheid van de Grote Bedrijfsabonnee. In geen geval mag de Grote Bedrijfsabonnee zelf het werk (laten) herstellen of het ophangsysteem wijzigen. Indien hij dit toch doet en daardoor schade veroorzaakt, vervalt de verzekering en dient de Grote Bedrijfsabonnee de volledige kostprijs van de herstelling te betalen aan Kunst in Huis. Indien het werk niet hersteld kan worden, betaalt de Grote Bedrijfsabonnee de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs- van het kunstwerk aan Kunst in Huis.
 • De kunstwerken zijn enkel verzekerd op het grondgebied België. Grote Bedrijfsabonnees die kunstwerken over de landsgrenzen brengen, kunnen geen beroep doen op de verzekering. In geval van schade verbinden zij zich er toe om de volledige aankoopwaarde van het kunstwerk te betalen aan Kunst in Huis.
 • Voor elk schadegeval, ongeacht op welke wijze de schade tot stand komt, geldt een vrijstelling (franchise) van 10% van de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs- van het kunstwerk ten laste van de Grote Bedrijfsabonnee indien de Grote Bedrijfsabonnee aansprakelijk is voor de toegebrachte schade, met een minimum vrijstelling van €125,00 per kunstwerk. De volledige schade voor glasbreuk is te allen tijde ten laste van de Grote Bedrijfsabonnee.
 • De Grote Bedrijfsabonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor het verlies van het kunstwerk (anders dan door diefstal of overmacht). Bij dergelijk verlies van een kunstwerk is de Grote Bedrijfsabonnee verplicht om Kunst in Huis te vergoeden op basis van de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs- van het kunstwerk op het ogenblik van de verhuur. De Grote Bedrijfsabonnee is niet aansprakelijk voor verlies door diefstal, tenzij die diefstal aantoonbaar mogelijk werd gemaakt door opzettelijk handelen of grove nalatigheid van de Grote Bedrijfsabonnee.

6.6      Ontlenen van een kunstwerk

 • De Grote Bedrijfsabonnee heeft het recht om, met in achtneming van de vooraf bepaalde abonnementstarieven, meerdere kunstwerken bij Kunst in Huis te ontlenen.
 • Eenzelfde kunstwerk kan maximaal gedurende 12 maanden ontleend worden, tenzij anders opgenomen in de overeenkomst.
 • Kunst in Huis behoudt zich te allen tijde het recht voor om in dringende gevallen, zoals onder meer beschadiging van de goederen en terugvordering door de kunstenaar, een aankoopinteresse of in geval van wanbetaling, de bruikleenperiode eerder te beëindigen. Wanneer de voortijdige beëindiging niet te wijten valt aan de Grote Bedrijfsabonnee, zal Kunst In Huis instaan om de Grote Bedrijfsabonnee gedurende de overblijvende huurperiode een ander kunstwerk in dezelfde prijsklasse in bruikleen te geven en dit zonder meerkosten voor vervoer en/of plaatsing. Een andere mogelijkheid bestaat er in om het bedrag voor de overblijvende periode terug te storten op de rekening van de Grote Bedrijfsabonnee. Dit gebeurt steeds in voorafgaand schriftelijk overleg met de Grote Bedrijfsabonnee.
 • Voor het aflopen van de maximale leenperiode, neemt Kunst in Huis contact op om een afspraak voor ruil of teruggave van de kunstwerken te maken. Kunst in Huis stelt alles in het werk om deze afspraak te laten plaats vinden voor het aflopen van de leentermijn. Het door de Grote Bedrijfsabonnee laattijdig of niet reageren op de vraag om een afspraak te maken wordt aanzien als een vorm van misbruik van vertrouwen. Dit is een dringende reden die Kunst in Huis het recht toebedeelt juridische maatregelen te treffen om de kunstwerken op kosten van de Grote Bedrijfsabonnee terug te vorderen, alsook het recht om de samenwerking met de Grote Bedrijfsabonnee stop te zetten. Wanneer de oorzaak voor het laattijdig ophalen van de kunstwerken te wijten is aan Kunst In Huis, zullen geen bijkomende kosten worden doorgerekend aan de Grote Bedrijfsabonnee. Het abonnementsgeld blijft evenwel doorlopen.
 • Een ontleend kunstwerk zal pas als teruggebracht worden beschouwd na een fysiek nazicht door en aflevering van een bewijs van (onbeschadigde) inlevering van de kunstwerken, (uitgereikt) door een erkende medewerker van Kunst in Huis en ondertekend door een erkend vertegenwoordiger van de organisatie of het bedrijf. Dit document wordt na controle van de staat van het kunstwerk bij de ophaling onmiddellijk afgeleverd aan de Grote Bedrijfsabonnee.
 • De Grote Bedrijfsabonnee is vrij om tijdens de bruikleenperiode de geleende kunstwerken meermaals te ruilen. Voor elke extra ruil wordt een vergoeding aangerekend die vooraf aan Grote Bedrijfsabonnee gecommuniceerd wordt. Bij elke ruil wordt het abonnementsgeld aangepast aan de waarde van de kunstwerken die ontleend worden.
 • De Grote Bedrijfsabonnee kan kunstwerken ontlenen uit de particuliere collectie én de bedrijfscollectie van Kunst in Huis.

6.7      Kooptegoed voor bedrijven

 • Grote Bedrijfsabonnees kunnen geen kooptegoed opbouwen. 

6.8      Aankoopinteresse en aankoop van kunstwerken

 • Alle kunstwerken waarover Kunst in Huis beschikt, kunnen in principe worden aangekocht. Grote Bedrijfsabonnees kunnen kunstwerken uit de particuliere en de bedrijvencollectie aankopen, tenzij anders vermeld op de website of het etiket dat op het kunstwerk is aa